SÁRÁND A 800 éves település

 

Sáránd

SZEGREGÁLT ÉLETHELYZETEK FELSZÁMOLÁSA KOMPLEX PROGRAMOKKAL

2018.11.29.

EFOP - 2.4.1.ÓV-LAK

 

A felhívás kódszáma: EFOP – 2.4.1 - 15
Kedvezményezett neve: Sáránd Község Önkormányzata
Projekt címe: ÓV - LAK
Projekt azonosítószáma: EFOP – 2.4.1 – 16 – 2017 - 00003
A projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja: 2018. május 15.
A projekt fizikai befejezésének tervezett időpontja: 2020. szeptember 14.
A támogatás összege: 198.131.967 Ft
A támogatás mértéke: 100 %

A projekt célja:
A nélkülözés, a hátrányos helyzet generációról generációra való öröklődését a hátrányos helyzetben lévők, illetve maguk a hátrányos helyzetű települések önerőből nem tudják meggátolni. A kialakult társadalmi egyenlőtlenségek csökkentése érdekében komplex, megfelelően felkészített szakemberek bevonásával zajló, összehangolt és folyamat-támogatással kísért szakmapolitikai beavatkozások szükségesek.
A társadalmi-gazdasági problémák területi koncentrálódást mutatnak. A 2011-es népszámlálás adatainak felhasználásával elkészült az országos szegregátum adatbázis és térkép, mely a 2014-ben módosított szabályozásnak (314/2012. (XI. 8.) kormányrendelet) megfelelően, térképi ábrázolás mellett tartalmazza majd az ország szegregátumainak legfőbb adatait, társadalmi jellemzőit. Az adatbázis alapján az ország területén 709 településen, - melyből nem városi jogállású települések (községek és nagyközségek) száma 482 - 1384, főként romák lakta telep illetve település szövetbe ágyazódott elmaradott településrész található. Ezeken a helyeken egyszerre vannak jelen a súlyos munkanélküliségi, szociális és egészségügyi problémák, szolgáltatásokhoz való hozzájutási nehézségek.
A beazonosított szegregátumokban élő hátrányos helyzetű csoportok kitörésének esélyeit növelő humán szolgáltatások (szociális szolgáltatás, segítő-támogató, ellátó rendszer) az átlagtól lényegesen gyengébb minőségben állnak rendelkezésre, és a szolgáltatásokhoz való hozzáférés korlátozott vagy teljesen hiányzik. Hasonlóan ehhez, a munkához jutás esélye ezeken a településeken az országos átlaghoz képest alacsonyabb.
Ezeknek a periférikus élethelyzeteknek a felszámolását szolgálják a szegregált élethelyzetek kezelésére indított komplex telepprogramok. Jelen konstrukció az EFOP 1.6.2 Szegregált élethelyzetek felszámolása komplex programokkal (ESZA) konstrukció által támogatott beavatkozási eszközrendszert egészíti ki a lakhatási feltételek javításával.
A konstrukció az EFOP-1.6.2. Szegregált élethelyzetek felszámolása komplex programokkal (ESZA) konstrukciójának beavatkozásait egészíti ki a lakhatási beruházások támogatásával, illetve Csillag szolgáltatóház és Csillag szolgáltató pont biztosításával.
A lakhatási célú beruházások a társadalmi integrációt szolgálják: hozzájárulnak a marginalizált közösségeknek a többségi társadalomba történő fizikai és társadalmi integrációjához, és nem járulhatnak hozzá a szegregációhoz, az elszigetelődéshez és a kirekesztődéshez.
A lakásberuházásnak a lakhatási körülmények javításával, illetve a komfortfokozat- és az energia-ellátáshoz való hozzáférés javításával, lépcsőzetes mobilizációval kell biztosítania az említett marginalizált közösség térbeli és társadalmi integrációját a többségi társadalomba. Hasonlóan a 2017-2013-as időszakban alkalmazott beavatkozási logikához, e Felhívás keretében zajló projektek támogatásának célja a deszegregációs folyamatok elindítása, megerősítése, új szociális bérlakások kialakításával és a lakhatási mobilizáció támogatásával.
A szociális bérlakások létrehozására és felújítására irányuló beruházásra elsősorban olyan helyszínen kerülhet sor, amely integrált környezetben található, vagy ahol biztosítható a szegregált lakókörnyezet kapcsolódása a befogadó település integrált lakókörnyezetéhez.

A megvalósítás helyszínei:

4272 Sáránd, Dózsa György utca 14. – Csillag szolgáltató pont
4272 Sáránd, Rákóczi utca 23. – Önkormányzati bérlakások
4272 Sáránd, Bem József utca 18. – Önkormányzati Bérlakások
4272 Sáránd, 712/16 HRSZ

Projekt megvalósításban résztvevő szervezetek és személyek:
Pénzesné Tóth Márta – projektmenedzser
Román András – szakmai vezető
Paksi Zsuzsa – projektasszisztens
Lánczi Ferenc – Előkészítés
Kondipark kivitelezése: Góbé Sport Sportszergyártó és Forgalmazó Kft.
Kommunikációs tevékenység – BélyegzőMarket Kft.
Megalapozó tanulmány készítése: Pénzes Kft.
Fogyasztómérőhelyek kialakítása: Fridvill Villamosipari Vállalkozó

 

 

EFOP - 2.4.1. Pályázati fehívás
EFOP - 2.4.1. Támogatási szerződés
EFOP - 2.4.1.ÓV-LAK.projekt
Projekt megvalósításban résztvevő szervezetek és személyek