SÁRÁND A 800 éves település

 

Sáránd

Sáránd Község Önkormányzata

2018.09.17.

Óvodavezető (magasabb vezető) pályázat

Sáránd Község Önkormányzata a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A § alapján pályázatot hirdet

óvodavezető (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott idejű 2023.08.15-ig tartó közalkalmazotti jogviszony. Magasabb vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A közalkalmazott által betöltendő munkakör: óvodapedagógus.

A magasabb vezetői megbízás időtartama: a magasabb vezetői megbízás határozott időre, öt évre szól, 2018. november 01. napjától 2023. augusztus 15. napjáig.

A munkavégzés helye: Sárándi Napsugár Óvoda és Mini Bölcsőde (4272 Sáránd, Nagy u. 69.)

A beosztáshoz tartozó, illetve a magasabb vezetői megbízással járó lényeges feladatok: az intézmény vezetője felel az intézmény szakszerű és törvényes működéséért, gazdálkodásáért és gyakorolja a munkáltatói jogot a munkatársak felett.

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint a pedagógusok előmeneteli és illetményrendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
- óvodapedagógus felsőfokú iskolai végzettség;
- pedagógus–szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség;
- legalább 5 év pedagógus munkakörben szerzett szakmai gyakorlat;
- a nevelési-oktatási intézményben pedagógus munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás, vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus munkakörben történő határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás;
- a magasabb vezetői beosztás ellátására megbízást megelőzően az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény szerinti vagyonnyilatkozat tétel;
- büntetlen előélet, illetve annak igazolása, hogy a pályázó nem áll foglalkozástól eltiltás hatálya alatt.

A pályázat részeként benyújtandó dokumentumok, iratok, igazolások:
- szakmai önéletrajz,
- az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó, a magasabb vezetői megbízás idejére szóló 5 éves vezetési program,
- érvényes hatósági erkölcsi bizonyítvány,
- végzettséget igazoló okiratok másolata,
- nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez, továbbításához.
A magasabb vezető beosztás megbízásra benyújtott pályázat részét képező vezetési program, a vezetési programmal kapcsolatosan a köznevelési törvény alapján véleményezésre jogosultak által kialakított vélemény és a vélemény kialakításával kapcsolatos szavazás eredménye közérdekből nyilvános adat, amely a köznevelési intézmény honlapján közzétételre kerül.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. október 17.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Bálint Erika Katalin jegyző nyújt, a 06 52 374-104-es telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, az eredeti pályázati anyag Sáránd Község Önkormányzata címére történő megküldésével (4272 Sáránd, Nagy u. 44.) – a borítékon feltüntetve a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 29130/5251-1/2015, valamint a beosztás megnevezését: „Óvodavezető”.

A pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázati feltételeknek megfelelő pályázatot a véleményezési jogkörrel rendelkezők véleményezik. A pályázókat a Képviselő-testület személyesen is meghallgatja, ezt követően dönt a megbízásról.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. október 25.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: Oktatási és Kulturális Közlöny; www.sarand.hu

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. szeptember 17.