SÁRÁND A 800 éves település

 

Sáránd

Váltás akadálymentes nézetre

TANULMÁNYI ÖSZTÖNDÍJ PÁLYÁZAT KIEMELKEDŐ TANULMÁNYI EREDMÉNYT ELÉRT DIÁKOK RÉSZÉRE A 2021/2022-ES TANÉVRE

2022.05.25.

TANULMÁNYI ÖSZTÖNDÍJ PÁLYÁZAT

kiemelkedő tanulmányi eredményt elért diákok részére

a 2021/2022-es tanévre.

Sáránd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 4/2015. (II.26.) számú önkormányzati rendelete alapján tanulmányi ösztöndíjat ír ki a Sárándi Kossuth Lajos Általános Iskola, illetve középiskolába járó, tanulói jogviszonnyal rendelkező tanulói számára, az alábbi feltételek mellett:

  • 5-8. évfolyamos általános iskolai tanulók, akiknek a 2021/2022-es tanév végén a magatartás és szorgalom nélkül számított tanulmányi eredménye 4,7 vagy a feletti és az állandó lakhelye Sárándon van, továbbá
  • azon 9-13. évfolyamos középiskolai tanulók részére, akiknek a 2021/2022-es tanév végén a magatartás és szorgalom nélkül számított tanulmányi eredménye 4,5 vagy a feletti és az állandó lakhelye Sárándon van.

Az ösztöndíj a 2021/2022. tanévre, összesen 10 naptári hónapra nyerhető el. Az ösztöndíj havi legmagasabb összege általános iskolai tanuló esetén 4000, középiskolai tanuló esetén 6000 forint. Az ösztöndíj kifizetésére a tanév végén egy összegben kerül sor, melyet Sáránd Község Önkormányzata folyósít.


A pályázat csak az önkormányzat által rendszeresített pályázati adatlapon nyújtható be, melyhez mellékelni kell:

  • a 2021/2022-es tanév végi bizonyítványának másolatát,
  • az iskolalátogatási igazolást
  • a háztartásban lévő, jövedelemmel rendelkezők kérelem benyújtását megelőző havi nettó jövedelmét tartalmazó igazolást, bankszámlakivonatot

Nem értékelhető a pályázat, ha a kérelemhez csatolandó mellékletek hiányosak vagy hiányoznak, továbbá ha a határidő leteltét követően nyújtják be.

A pályázatot a sárándi Polgármesteri Hivatalban Dankóné Torma Juditnak kell benyújtani 2022. június 30-ig.


A PÁLYÁZATI ADATLAP beszerezhető a Polgármesteri Hivatalban ügyfélfogadási időben, (kedd: 8.00-16.00-ig, csütörtök: 8.00-16.00-ig, kivéve ebédidő: 12.30-13.00) továbbá letölthető az önkormányzat honlapjáról: Dokumentumtár/Kérelmek, nyomtatványok menüjéből.

Az ösztöndíj odaítéléséről a képviselő-testület dönt, a döntés ellen fellebbezésnek helye nincs.

A pályázat eredményéről valamennyi pályázó írásban értesítést kap, legkésőbb 2022. július 31-éig.

A képviselő-testület az ösztöndíj folyósítását – akár visszamenőleg is – megszünteti, amennyiben az ösztöndíjas

a) vagy törvényes képviselője fentiek szerinti tájékoztatási kötelezettségének nem tesz eleget,

b) középiskolások kivételével, Sáránd közigazgatási területén kívüli oktatási intézményben létesít tanulói jogviszonyt,

c) magántanulóként folytatja a tanulmányait,

d) tanulói jogviszonya megszűnt vagy szünetel,

e) tartósan külföldre távozik,

f) sárándi lakóhelye megszűnik vagy

g) az ösztöndíj elnyerése érdekében a pályázatában valótlan adatokat közölt.

Az ösztöndíjas 30 napon belül köteles a jogosulatlanul felvett ösztöndíjat Sáránd Község Önkormányzata részére visszafizetni.