SÁRÁND A 800 éves település

 

Sáránd

Váltás akadálymentes nézetre

Előzetes partnerségi tájékoztató

2017.07.17.

Sáránd község Településképi arculati kézikönyvének, településképi rendeletének előzetes egyeztetése

Az építésügy átalakítását célzó intézkedések részeként az Országgyűlés a települések jellegzetes és értékes arculatának megóvása, kialakítása, az épített és a természeti környezet védelme, valamint az építési beruházások gyors és sikeres megvalósíthatósága érdekében megalkotta a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvényt. A törvény ösztönzi a településeket sajátos településképük védelmére és alakítására, jellegzetes karakterjegyeik, arculati és egyedi építészeti értékeik megóvására és a társadalom ehhez szükséges aktivizálására.

A kézikönyv feltárja és ismerteti a településképi szempontból egymástól jól elkülönülő településrészeket arculati jellemzőikkel és értékeikkel, a településkép minőségi formálására vonatkozó javaslatokat, valamint a településképhez illeszkedő építészeti elemeket, és ezek figyelembevételével szöveges és képi megjelenítés formájában javaslatot tesz a településképhez illeszkedő építészeti elemek alkalmazására. A kézikönyv szemléletformáló célt szolgál, amely nem csak a szakma, de a szakmán kívüliek tájékoztatását is segíteni hivatott, ezért közérthetőnek, egyértelműnek, olvasmányosnak is kell lennie.

A településképi rendelet olyan helyi jogszabály, amely:

− meghatározza a településképi követelményeket az építmények anyaghasználatára, tömegformálására, homlokzati kialakítására vonatkozóan;

− követelményeket tartalmaz a zöldfelületek kialakításának módjára;

− meghatározza a településképi szempontból kiemelt területek (műemléki környezet, régészeti érdekű terület, NATURA 2000 terület, természetvédelmi területek, tájképvédelmi terület, egyedi tájértékek) előírásait;

− tartalmazza a helyi építészeti örökség egyedi és területi védelmére, védetté nyilvánítására és a védettség megszüntetésére vonatkozó követelményeket;

− megállapítja a reklámhordozókra és egyéb műszaki berendezésekre vonatkozó helyi előírásokat;

− rögzíti az előírásokat a településkép-érvényesítési eszközökről, melyek a következők:

 • Településkép-védelmi tájékoztatás és szakmai konzultáció
 • Településképi véleményezési eljárás
 • Településképi bejelentési eljárás
 • Településképi kötelezés és bírság
 • Önkormányzati támogatási és ösztönző rendszer

A kézikönyv és a településképi rendelet településünk teljes közigazgatási területére készül. Előzetes észrevételeikben a következő kérdésekre várunk elsősorban reagálást:

 • Mire büszke Ön Sáránd község kapcsán? Kérem, nevezzen meg hagyományokat, természeti, táji értékeket, és egyéb olyan tényezőket, amitől a település szerethető!
 • A község régi és új épületei közül melyiket kedveli leginkább?
 • Ön szerint melyek a település védendő, megőrizendő épületei, építményei?
 • Szűkebb lakóhelyét illetően milyen kedvező településképi sajátosságokat emelne ki és milyen előírásokat javasol meghozni?
 • Melyek azok a dolgok, tendenciák, melyek településképi szempontból a leginkább zavaróak és további terjedésük Ön szerint nem kívánatos?
 • Mely területeken és hogyan kellene továbblépnünk, hogy a község szebb, vonzóbb és élhetőbb legyen?
 • Támogassa-e Ön szerint a település a tulajdonosokat a régi értékes épületek felújításában?

Önkormányzatunk várja észrevételeiket, javaslataikat a fenti témákban, melyek lényege az, hogy mit kellene legfőképpen megőrizni, mit pedig megváltoztatni községünkben és mire kell helyezni a hangsúlyt a jövő formálása során.

Letölthető dokumentum:
Településképi arculati kézikönyv megalapozó vizsgálata (PDF 20MB)

 

Szántó József
polgármester